Αποτελέσματα live αναζήτησης

«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Επιλέξιμες από σήμερα οι δαπάνες για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων - Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ

8 Αύγουστος 2020
«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Επιλέξιμες από σήμερα οι δαπάνες για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων - Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ με την προκήρυξη της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ». Με την απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία για την ενίσχυση της αγοράς αμιγώς ηλεκτρικού ή υβριδικού ηλεκτρικού οχήματος εξωτερικής φόρτισης (με όριο εκπομπών CO2 τα 50g/km), συμπεριλαμβανομένων των δικύκλων, τρικύκλων και ποδηλάτων, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσης, με δυνατότητα απόσυρσης (ή αντικατάστασης) παλαιού οχήματος, καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο.

Ωφελούμενοι/Τελικοί Αποδέκτες της Δράσης

Ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες από τα οικονομικά κίνητρα της παρούσας δράσης και της απόσυρσης παλαιού οχήματος αποτελούν:

(α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διαθέτουν ΑΦΜ.

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα αγοράς ή μίσθωσης ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος ή δίκυ-κλου/τρικύκλου. Ο ωφελούμενος της Κατηγορίας Α δικαιούται επιπλέον και εφόσον το επιθυμεί (προαιρετικά):

• την επιπλέον επιδότηση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος

• την επιπλέον επιδότηση αγοράς «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης1,

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επιλογής χρονομισθώσεως ηλεκτρικού οχήματος, το όχημα αποκτάται από τον χρήστη του (ωφελούμενο) υποχρεωτικά μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης.

(β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Ιδιοκτήτες οχημάτων Ε.Δ.Χ.-ΤΑΧΙ, έχοντας ή/και έχοντες το 100% της κυριότητας του οχήματος. Οι τελικοί αποδέκτες της κατηγορίας Β:

• δικαιούται αγοράς ή σύναψης επαγγελματικής μίσθωσης ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού ή υβριδικού ηλεκτρικού οχήματος εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές CO2 έως 50g/km,

• υποχρεούνται να προβούν σε οριστικό αποχαρακτηρισμό και απόσυρση παλαιού οχήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α' και β' της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 και της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4530/2018 (Α' 59), παραδίδοντας τα οχήματα σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ή σε σημεία συλλογής κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 116/2004 (Α' 81),

• είναι υποχρεωμένοι για την απόσυρση παλαιού οχήματος Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ. Το ποσό επιδότησης για την απόσυρση αυτή συνυπολογίζεται στο τελικό ποσό του οικολογικού bonus (βλ. Πίνακα άρθρου 7) και

• δεν είναι δικαιούχοι επιδότησης για την αγορά οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επιλογής επαγγελματικής χρονομίσθωσης ηλεκτρικού οχήματος, το όχημα αποκτάται από τον χρήστη του (τελικό αποδέκτη) υποχρεωτικά μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης.

(γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Όλα τα νομικά πρόσωπα, κάθε μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ) και μεγέθους που διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ανεξαρτήτου νομικής μορφής και μεγέθους και οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται προβληματικές (ημερομηνία αναφοράς 31.12.2019) και δεν τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης και θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Σε περίπτωση που επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα και δραστηριοποιείται και στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ή στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς αυτούς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος.

Κάθε τελικός αποδέκτης της κατηγορίας Γ:

• δικαιούται αγοράς ή επαγγελματικής μίσθωσης έως τριών (3) αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, υβριδικών επαγγελματικών ηλεκτρικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων ή τρίκυκλων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Στην περίπτωση δε που ασκείται δραστηριότητα σε νησιωτικό δήμο, o μέγιστος αριθμός αγοράς ή επαγγελματικής μίσθωσης οχημάτων ή/και δικύκλων/τρικύκλων ανέρχεται σε έξι (6),

• δικαιούται την επιπλέον επιδότηση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος ή/και δίκυκλου/τρίκυκλου,

• δεν είναι δικαιούχος επιδότησης για την αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επιλογής επαγγελματικής χρονομίσθωσης ηλεκτρικού οχήματος, το όχημα ή και τα οχήματα αποκτώνται από τον μισθωτή υποχρεωτικά μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης.

Οι ως άνω κατηγορίες από τούδε και στο εξής αναφέρονται στο παρόν ως «ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες».

Το πεδίο εφαρμογής της δράσης αφορά όλη την ελληνική επικράτεια.


Έναρξη και Διάρκεια της Δράσης

Ως ημερομηνία έναρξης της Δράσης, έναρξης επιλεξιμότητας ενεργειών και δαπανών, ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής Προκήρυξης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypen.gr).

Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της σχετικής δράσης θα είναι έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021, ενώ η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.ypen.gr και στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://kinoumeilektrika.ypen.gr.

Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης.

Η ολοκλήρωση της δράσης, ήτοι η καταβολή της δημόσιας δαπάνης στους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ύψος ενισχύσεων και Έναρξη Επιλεξιμότητας Δαπανών

7.1 Το ύψος των ενισχύσεων (οικολογικό bonus για την αγορά νέου οχήματος, επιδότησης αγοράς «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης και επιδότησης μέσω της απόσυρσης) ανά κατηγορία ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη και ανά όχημα, καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

Κατηγορία Α' (Φυσικά πρόσωπα):

Ι) Για ηλεκτρικά οχήματα με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως 50.000€ το οικολογικό bonus ανέρχεται:

Α. σε ποσοστό 20% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για οχήματα αξίας έως 30.000€, με μέγιστο ποσό τις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€).

Β. σε ποσοστό 15% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για οχήματα αξίας από 30.001€ έως 50.000€, με μέγιστο ποσό τις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€).

ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800€).

ΙΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800€).

Η απόσυρση οχήματος ή δικύκλου/τρικύκλου (εξαι-ρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ίσο με χίλια ευρώ (1.000€) και τετρακόσια ευρώ (400€), αντίστοιχα και είναι προαιρετική.

Η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 500,00€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ.

Ειδικά για τις κατηγορίες ΑμΕΑ και τριτέκνων/πολυτέκνων οικογενειών, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ και κατά πεντακόσια ευρώ (500€) για αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας L και ηλεκτρικών ποδηλάτων, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ειδικότερα, για την κατηγορία των τριτέκνων/πολυτέκνων οικογενειών:

-η προσαύξηση θα δίδεται μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη επαλήθευση του αριθμού των εξαρτώμενων μελών (Πίνακας 8 του εντύπου Ε1 "Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2019)” με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

-Το ποσό των 500€ ειδικά για την επιλογή του ηλεκτρικού ποδηλάτου θα δικαιούνται πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα και άνω εξαρτώμενα τέκνα.

Κατηγορία Β (ΕΔΧ ΤΑΞΙ): Για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως 50.000€, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 25% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000€) και τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (10.500€), αθροίζοντας το ποσό της υποχρεωτικής απόσυρσης παλαιού οχήματος ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€).

Για υβριδικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης και εκπομπών ρύπων έως 50gr CO2/km με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως 50.000€, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (5.500€) και τις οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000€), αθροίζοντας το ποσό της υποχρεωτικής απόσυρσης παλαιού οχήματος ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€).

Η αντικατάσταση, οριστική διαγραφή και καταστροφή οχήματος Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ είναι υποχρεωτική.

Ειδικά για την περίπτωση που η ιδιοκτησία της άδειας Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ είναι ατομική, ήτοι υφίσταται μοναδικός κύριος Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ με 100% κυριότητα, και τεκμηριώνεται ότι ο κάτοχος υπάγεται στην κατηγορία των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) ή/και τριτέκνων/πολυτέκνων οικογενειών προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) στο ποσό του οικολογικού bonus, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ειδικότερα, για την κατηγορία των τριτέκνων/πολυτέκνων οικογενειών, η προσαύξηση θα δίδεται μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη επαλήθευση του αριθμού των εξαρτώμενων μελών

(Πίνακας 8 του εντύπου Ε1 "Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2019)” με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Κατηγορία Γ (Νομικά πρόσωπα): Γ ια αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως 50.000€, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (5.500€).

Για υβριδικά επαγγελματικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους (N1/van) και εκπομπών ρύπων έως 50gr CO2/km με Λιανική Τιμή

Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως 50.000€, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000€).

Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800€).

Η αντικατάσταση οχήματος ή και δικύκλου/τρικύκλου (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με συνολικό ποσό ύψους χιλίων ευρώ (1.000€) και τετρακοσίων ευρώ (400€) αντίστοιχα και είναι προαιρετική.

  Λιανική Τιμή Προ Φόρων έως 30.000€ Λιανική
Τιμή Προ
Φόρων 
30.001€ - 50.000€
Προαιρετική
Απόσυρση
«Έξυπνο»
σημείο επανα-φόρτισης Η/Ο
ΑμεΑ, Τρίτεκνοι/ Πολύτεκνοι (επιπλέον)
ΦΥΣΙΚΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ-ΙΧ

20%, έως 6.000€ 15%, έως 6.000€ 1.000 € 500 € 1.000 €
  Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα Υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής 
φόρτισης
εκπομπών έως 50γρ/χλμ
Απόσυρση    
ΕΔΧ ΤΑΞΙ 25%, έως 10.500€ 15%, έως 8.000€ Περιλαμβάνει υποχρεωτική 
απόσυρση
  1.000 €
  Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα Υβριδικά
ηλεκτρικά
οχήματα
van
εξωτερικής 
φόρτισης
εκπομπών έως 50γρ/χλμ
Προαιρετική Απόσυρση    
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 15%, έως 5.500€ 15%, έως 4.000 1.000 €    
           
  Οικολογικό bonus Προαιρετική
Απόσυρση
ΑμεΑ,
Τρίτεκνοι/ Πολύτεκνοι 
(επιπλέον
μόνο για φυσικά πρόσωπα)
   
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΔΙΚΥΚΛΑ,
ΤΡΙΚΥΚΛΑ 
(Φυσικά
και
νομικά πρόσωπα)
20%, έως 800€ 400 € 500 €    
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ
(μόνο
φυσικά
πρόσωπα)
40%, έως 800€ - 500 €    
7.2. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας ενεργειών και δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής Προκήρυξης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


7.3. Κάθε ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης (ΑΦΜ) έχει το δικαίωμα υποβολής μιας (1) αίτησης η οποία αφορά την αγορά ενός (1) οχήματος. Εξαίρεση αποτελούν οι ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες της κατηγορίας Γ για την οποία η δυνατότητα επεκτείνεται σε έως τρία (3) οχήματα ανά ΑΦΜ, ενώ αν ασκείται δραστηριότητα σε νησιωτικό δήμο, o μέγιστος αριθμός αγοράς ή επαγγελματικής μίσθωσης οχημάτων/δικύκλων ανέρχεται σε έξι (6) οχήματα ανά ΑΦΜ.

7.4. Η λιανική τιμή πώλησης του νέου οχήματος θα πρέπει να αντιστοιχεί:

(α) Στην τιμή έκδοσης του βασικού μοντέλου.

(β) Στην τιμή μετρητοίς, καθώς δεν επιδοτούνται με την παρούσα τυχόν τόκοι που προκύπτουν από διακανονισμό.

Επίσης, στη λιανική τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται άλλα πιθανά κόστη (π.χ. κόστος εγκατάστασης πρόσθετων εξαρτημάτων), καθώς δεν είναι επιλέξιμα έξοδα μέσω της παρούσας δράσης.

7.5. Το ποσό της επιχορήγησης του ωφελούμενου/ τελικού αποδέκτη θα αποδοθεί στον ατομικό/εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο ίδιος σύμφωνα με τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΙ, μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και μετά τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου που ορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας.

Γενικές επισημάνσεις

• Η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα περισσοτέρων της μίας (1) αίτησης από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί, άνευ ετέρου, στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων και στην περίπτωση αίτησης που έχει συμπεριληφθεί σε απόφαση υπαγωγής, η τελευταία θα ανακληθεί.

 • Στην περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας ανά επιλέξιμο όχημα ή ανά αποσυρόμενο όχημα, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των συγκυρίων, αφού προηγουμένως θα έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων με την συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος Ι, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής. Με την Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνουν τη συναίνεσή-τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν ρητά και ανεπιφύλακτα την απαίτησή τους στον συγκύριο (έτερο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο). Οποιαδήποτε διεκδίκηση απαίτησης μεταξύ των συνιδιοκτητών δεν επηρεάζει την παρούσα δράση.


Δείτε την απόφαση με τις λοιπές λεπτομέρειες στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης